Kancelaria Adwokacka Piaski

Praca w niedziele i święta, a prawa pracownika

Niedziele i święta powinny być dla pracowników czasem wolnym, przeznaczonym na odpoczynek i regenerację. To założenie brzmi bardzo optymistycznie, ale niestety jest niemożliwe. Każdy zdaje sobie sprawę, że w wielu zawodach praca w tym czasie to norma. Mając to na uwadze, ustawodawca w art. 15110 Kodeksu Pracy podaje, kiedy praca w niedziele i święta jest dozwolona:

 1. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

 2. w ruchu ciągłym,

 3. przy pracy zmianowej; 

 4. przy niezbędnych remontach; 

 5. w transporcie i w komunikacji; 

 6. w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych; 

 7. przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób; 

 8. w rolnictwie i hodowli; 

 9. przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

 • zakładach świadczących usługi dla ludności

 • gastronomii,

 •  hotelach i pensjonatach,

 • jednostkach gospodarki komunalnej,

 •  zakładach opieki zdrowotnej,

 • innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

 •  jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,

 • zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku; 

 1.  w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (tzw. praca weekendowa, np. wykonywana w centrach handlowych);

 2. przy wykonywaniu prac:

 • polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej odbieranych poza terytorium Polski, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi są u niego dniami pracy

 • przy wykonywaniu pracy zapewniających możliwość świadczenia tych usług.

Jak widać, lista ta jest całkiem długa. Pracownik nie jest jednak bardzo „poszkodowany” w stosunku do świadczących pracę w dni powszednie, ma bowiem pewne uprawnienia w związku z byciem do dyspozycji pracodawcy w czasie, gdy inni odpoczywają.

Najpierw jednak warto dowiedzieć się które dni są ustawowo wolne. Ustawa o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. stanowi, że pracownik jest co do zasady wolny od obowiązków służbowych w następujące dni:

 • 1 stycznia – Nowy Rok

 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

 • pierwszy dzień Wielkanocy,

 • drugi dzień Wielkanocy,

 • 1 maja – Święto Pracy,

 • 3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja,

 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,

 • Boże Ciało,

 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego,

 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,

 • 11 listopada – Święto Niepodległości,

 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Obecnie wiele kontrowersji w sprawie dni wolnych od pracy wywołuje ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni z dnia 10 stycznia 2018 r. Od czasu jej obowiązywania, czyli od 1 marca 2018, liczba niedziel, w które handel jest dozwolony, była stopniowo ograniczana. Obecnie, w roku 2020 są to:

 • 26 stycznia 2020

 • 5 kwietnia 2020,

 • 26 kwietnia 2020

 • 28 czerwca 2020

 • 30 sierpnia 2020

 • 13 grudnia 2020,

 • 20 grudnia 2020

Jest ich więc niewiele. Art. 6 § 1wspominanej ustawy wymienia co prawda aż 32 wyjątki od zakazu, jednak nie zmienia to faktu, że znaczna część społeczeństwa (48,9 % wg badań przeprowadzonych przez agencję Havas Media w lutym 2020 r.) jest niezadowolona z ograniczeń wprowadzonych przez ustawodawcę.

Wracając do uprawnień przysługującym pracownikom za wykonywanie obowiązków służbowych w niedziele i święta, warto na wstępie zaznaczyć, że czas pracy w tych dniach liczony jest od godziny 6:00 rano danego dnia do godziny 6:00 dnia następnego. Pracodawca może ustalić inny system liczenia godzin. Należy również pamiętać, że doba pracownicza nie jest równa dobie kalendarzowej.

 • DNI WOLNE

Pracownikowi świadczącemu pracę w tym czasie przysługuje inny dzień wolny od pracy:

 • W zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni poprzedzających ją lub po niej następujących; jeśli nie jest to możliwe we wskazanym terminie – do końca okresu rozliczeniowego (minimalnie trwa on 4 tygodnie, maksymalnie 12 miesięcy – zależy to od systemu pracy)

 • W zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego

 • DODATKOWE WYNAGRODZENIE

Jeśli we wskazanych wyżej terminach pracownik nie może wykorzystać przysługującego mu dnia wolnego, ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto (100% wynagrodzenia za daną godzinę)

Podsumowując: co do zasady za pracę w święto przysługuje wolny dzień, a jeśli pracownik nie może go wykorzystać w okresie rozliczeniowym (np. w związku ze wzmożoną produkcją w zakładzie pracy) – dodatkowe wynagrodzenie. Nie jest możliwe skorzystanie z obu opcji jednocześnie!

Godziny nadliczbowe

Praca w niedziele i święta jest traktowana jako klasyczne osiem godzin i na tej podstawie jest obliczane prawo do dnia wolnego. Jeśli więc pracownik wykonywał swoje służbowe obowiązki dłużej, każda kolejna godzina pracy jest traktowana jako praca w godzinach nadliczbowych, za którą należy się dodatkowe wynagrodzenie wg przepisów dotyczących dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych.

Np. pracownik pracował w niedzielę 11 godzin. Za przepracowanie 8 godzin należy mu się dzień wolny (albo we wskazanych przypadkach wynagrodzenie, jak było wspomniane wcześniej), a za 3 godziny – dodatek. W przypadku pracy niedziele i święta wynosi on 100% stawki wynagrodzenia.

Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może mu udzielić czasu wolnego od pracy, w tym samym wymiarze co liczba przepracowanych nadgodzin. Pracodawca może tak uczynić także bez wniosku, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba godzin nadliczbowych. Dodatek wynagrodzenia, jak można się domyślić, wtedy nie przysługuje.Warto pamiętać, że liczba nadgodzin nie może przekraczać 150 godzin w roku kalendarzowym, jeśli wynikają one ze szczególnych potrzeb pracodawcy. Ważna uwaga dotycząca pracy w niedziele- pracownik ma prawo do jednej wolnej niedzieli w ciągu 4 tygodni pracy. Nie dotyczy to zatrudnionych w systemie pracy weekendowej – z jej charakteru wynika, że praca będzie wykonywana w niedziele i pracownik decydujący się na taki tryb musi mieć tego świadomość.

A co z pracownikami wyznań innych niż rzymskokatolickie, którzy mają swoje święta i chcą je obchodzić zgodnie z wymogami ich religii? W takim przypadku mogą zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie dnia (lub dni) wolnego. Jest on obowiązany uwzględnić wniosek, jeśli został złożony co najmniej 7 dni przed planowanym dniem wolnym.

Pracownik musi jednak odpracować ten dzień bądź dni, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Należy pamiętać, że zasady te obowiązują zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony, określony albo próbny), gdyż tylko do takiej formy stosunku pracy odnoszą się regulacje Kodeksu Pracy. Do pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Patrycja Cichoń

Asystent prawny

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close