Kancelaria Adwokacka Piaski

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę kapitałową w procedurze uproszczonej.

Warunki gospodarcze sprzyjają rozwojowi przedsiębiorców. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej obarcza członków spółki odpowiedzialnością za jej zobowiązania nie tylko majątkiem spółki, ale także majątkiem wspólników. Spółka cywilna jest optymalną formą prowadzenia firmy w sytuacji nielicznego składu osobowego i dość zachowawczych metodach podejmowania ryzyka ekonomicznego. Gdy spółka się rozwija, warto zastanowić się nad zmianą formy jej działania i przekształceniem spółki w spółkę prawa handlowego – osobową lub kapitałową.

Zaletą przekształcenia jest, to że spółka przekształcana zachowuje podmiotowość prawną. Spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Wskutek przekształcenia, nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej całym majątkiem prywatnym wspólników zostaje zastąpiona przez odpowiedzialność spółki przekształconej, względnie subsydiarną odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o. Przekształcenie spółki cywilnej w inną spółkę prawa handlowego pozwala więc na rozszerzenie działalności, zwiększenie możliwości kapitałowych z jednoczesnym ograniczeniem ryzyka odpowiedzialności członków.

Przekształcać można nie tylko spółkę cywilną, ale także inne spółki oraz jednoosobową działalność gospodarczą. Przekształcenie składa się z kilku etapów,bywa czasochłonne i kosztowne. Dla spółki jawnej i cywilnej przewidziano jednak możliwość zmiany formy działalności bez potrzeby przeprowadzania pełnej procedury, co znacznie ogranicza koszty i czas przekształcenia. Warunkiem skorzystania z uproszczonego przekształcenia jest prowadzenie spraw spółkiprzekształcanej przez jej wszystkich wspólników.

Gdy powyższy warunek zostanie spełniony ustawodawca zwalnia członków spółki przekształcanej z obowiązku sporządzenia planu przekształcenia oraz poddania planu badania przez biegłego rewidenta. Biegły, na wniosek wspólników bada jedynie wycenę aktywów i pasywów wchodzących w skład majątku spółki pod względem jej prawidłowości i rzetelności. Przy zastosowaniu uproszczonej procedury nie ma także obowiązku zawiadomienia wspólników o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia, czy wyłożenia do wglądu wspólników dokumentacji związanej z przekształceniem.

Choć ustawodawca dopuszcza pewne uproszczenia, to nie rezygnuje całkowicie z zachowania procedury. Do przekształcenia spółki cywilnej w kapitałową nadal wymagane jest sporządzenie uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projektu umowy albo statutu spółki przekształconej, wyceny składników majątku tj. aktywów i pasywów oraz sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia.

Mimo wielu ułatwień wynikających z możliwości zastosowania procedury uproszczonej przekształcania podmiotu gospodarczego warto jednak skonsultować jej praktyczne aspekty z adwokatem.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close