Kancelaria Adwokacka Piaski

Wypadek przy pracy agenta turystycznego, a jego prawo do świadczeń z ZUS

 

Wypadek przy pracy agenta turystycznego, a jego prawo do świadczeń z ZUS

Praca agenta turystycznego wiąże się z wieloma obowiązkami, które dla postronnego obserwatora mogą wydawać się bardzo atrakcyjne. Jednym z obowiązków jest udział w szkoleniach organizowanych w luksusowych hotelach w egzotycznych krajach.

Co jednak w sytuacji, gdy podczas takiego wyjazdu agent ulegnie wypadkowi? Czy jest jeszcze w pracy, czy może na wakacjach?

Taki problem, z udziałem naszej Kancelarii rozstrzygał w ostatnich dniach Sąd Apelacyjny w Lublinie. Klient – agent celny prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wyjechał do Turcji na wyjazd szkoleniowy organizowany przez biuro podróży. W ramach wyjazdu zwiedzał tamtejsze hotele, odwiedzał plaże, uczestniczył w atrakcjach oferowanych przez organizatora. W czasie pobytu doszło do wypadku w wyniku, którego agent doznał złamania kości podudzia. Po powrocie do kraju złożył w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o przyznanie mu renty z tytułu niezdolności do pracy. Organ odmówił wypłaty świadczenia twierdząc, że wyjazd Klienta nie był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i miał charakter wyłącznie turystyczny.

Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych. Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (ust. 3 pkt 8). Zgodnie zaś z treścią art. 6 ust. 1 pkt 6 tejże ustawy, ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy.

ZUS nie kwestionował okoliczności i skutków wypadku, twierdził natomiast, że nie miał on związku z prowadzeniem działalności gospodarczej agenta turystycznego. Sąd Okręgowy w Lublinie rozpoznając sprawę w pierwszej instancji uznał, że czynności agenta miały związek z jego działalnością i w konsekwencji zmienił decyzję organu przyznając ubezpieczonemu agentowi turystycznemu prawo do świadczenia rentowego. Sąd stwierdził, że oczywistym jest, iż w branży turystycznej agent pośredniczący w sprzedaży wycieczek musi znać miejsca, które oferuje jako cel wyjazdu. Wyjazdy szkoleniowe mające na celu poznanie oferty turystycznej są ściśle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z pośrednictwem w sprzedaży wycieczek, co podkreślał zarówno wnioskodawca, jak i świadkowie, którzy byli również agentami turystycznymi. W ocenie Sądu wnioskodawca spełnił przesłanki warunkujące przyznanie mu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

ZUS odwołał się od wyroku i sprawa stanęła przed Sądem Apelacyjnym.

W konsekwencji złożonej apelacji Sąd Apelacyjny w Lublinie rozpoznając sprawę pod sygnaturą akt: III AUa 925/18 uznał, że: wyjazd miał charakter obowiązkowy, gdyż przygotowany był w celu odbycia dokładnego poznania oferty wakacyjnej prezentowanej przez spółkę, z którą agent na stałe współpracował. Z umowy agencyjnej wynikało wprost, ze wnioskodawca ma obowiązek uczestniczyć w takich szkoleniach, zorganizowanych przez zleceniodawcę, zatem można uznać że wyjazd ten miał charakter obowiązkowy, gdyż stanowił wypełnienie postanowień umowy agencyjnej. Charakteru tego nie niweczy okoliczność, że wnioskodawca musiał ponieść częściowe koszty tego wyjazdu. Warunkiem uznania, że wyjazd taki jest obowiązkowy nie jest bowiem jego nieodpłatność. Pamiętać należy, iż wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą na własny rachunek, a nie pracownikiem. Nie była to jego „podróż służbowa”. Przymus wyjazdu na takie szkolenie wiązał się z obowiązkiem określonym w umowie agencyjnej, co z kolei nie wykluczało, iż wnioskodawca był zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów osobiście. Okolicznością taką nie jest też obecność osoby towarzyszącej ubezpieczonemu na wyjeździe szkoleniowym. Wnioskodawca miał z pewnością w ramach kilkudniowego wyjazdu czas wolny, który mógł spędzać zgodnie ze swoją wolą. Istotne jest natomiast, że wypadku doznał w chwili wykonywania zwykłych obowiązków związanych z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą w zakresie turystyki. Renta z tytułu niezdolności do pracy została przyznana od momentu złożenia wniosku w ZUS. Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy otwiera Klientowi możliwość dochodzenia odszkodowania. 

Wyrok ten ma istotne znaczenie dla branży turystycznej, rozstrzyga bowiem wątpliwości związane z prawem agenta do świadczeń wypadkowych należnych mu z tytułu wypadku przy pracy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close